Регистрирајте се на ГИС порталот на Општина Центар

Услугата вадење извод од ДУП е достапна за сите регистрирани корисници на ГИС порталот на општина Центар односно на (географскиот информациски систем). Со регистрација на https://gis.centar.gov.mk/NexusPublicPortal/PublicPortal/Map или преку страната на Општина Центар https://www.centar.gov.mk активна е опцијата за електронско поднесување барање за извод од ДУП, со што се олеснува и забрзува процедурата, без чекање на шалтери.
Регистрираниот корисник треба да го внесе бројот на катастарската парцела во алатката „Нарачај извод“ и да ги внесе потребните податоци.
Изводот се плаќа електронски и во рок од 5 дена се добива по електронски пат, односно ќе пристигне на е-маил адресата на барателот.
Општина Центар потсетува дека со регистрација во ГИС-от корисниците добиваат и пристап до сите важечки детални урбанистички планови и пребарувања на градежните и катастарските парцели, за полесно лоцирање на потребниот простор.
Воедно, на корисниците им се овозможува подетален преглед на ДУП-овите, со важни информации како што се: намена на градежните парцели, површината за градење, катноста, процент на изграденост, изработувач на планот, година на донесување.
Со регистрирање на ГИС порталот на Општина Центар, на граѓаните им се дава можност да се вклучат со свои идеи и барања во процесот на урбанистичкото планирање. Со избирање на точката од интерес, регистрираните корисници навремено ќе бидат информирани за организирање јавна анкета и јавна презентација на конкретниот ДУП за кој се заинтересирани.
За полесно менаџирање со основните училишта и градинки, кои се под надлежност на општината, ГИС-от е надграден со модул образование и реонизација, кој ги содржи основните податоци за истите.
Општина Центар е првата општина која го воведе ГИС системот и од тогаш континуирано работи за надградба и усовршување на ГИС технологијата, сѐ со цел поголема транспарентност пред граѓаните, побрз пристап до информации, подобро управување со истите и поголема ефикасност во оперативното работење на секторите.

Поврзани објави
Total
0
Share